metalizacja obróbka skrawaniem serwis techniczny z metalu wszystko

"Nic co z metalu nie jest nam obce"

Warunki gwarancji usług remontowych:

SZANOWNI KLIENCI,
Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór Firmy SERWIS TECHNICZNY (ST) jako wykonawcy Usług Remontowych dla Państwa Firmy.
Poniżej przedstawiamy warunki na jakich udzielamy gwarancji na wykonaną Usługę:

1. SERWIS TECHNICZNY (ST) Szymon Michalak udziela Gwarancji na wykonane usługi remontowe na okres 12 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie podzespoły naprawianego/regenerowanego urządzenia. Gwarancją nie jest objęta praca całego urządzenia, wyposażenie dodatkowe, oraz inne urządzenia z przedmiotowym urządzeniem współpracujące.
3. Możliwe jest uzyskanie Gwarancji Rozruchowej na naprawiane/regenerowane urządzenie.
Warunki Gwarancji Rozruchowej ustalane i negocjowane są indywidualnie dla każdego urządzenia przed przyjęciem Zamówienia.
Warunkiem podstawowym jest uczestnictwo przedstawiciela SERWISU TECHNICZNEGO w uruchomieniu urządzenia i spisanie Protokołu Gwarancji Rozruchowej potwierdzającego:
- prawidłową instalację
- prawidłowe uruchomienie
- fachową obsługę
- prowadzenie Książki Obsługi i Remontów dla urządzenia
- zgodne z dokumentacją DTR warunki eksploatacji po dokonanej naprawie/regeneracji.
Procedura Gwarancji Rozruchowej jest odpłatna i należy ją uzgodnić przed złożeniem Zamówienia.
4.Wszystkie podzespoły remontowane/regenerowane - dostarczane przez SERWIS TECHNICZNY są znakowane i katalogowane w Dzienniku Maszyn i Części Zamiennych. Do rozpoznania Reklamacji nie będą przyjmowane podzespoły nieoznakowane.
3. Ujawniona w okresie trwania gwarancji wada lub niesprawność, zostanie niezwłocznie usunięta lub dostarczony zostanie w zamian równoważny podzespół.
4. Maksymalny czas rozpatrywania i realizacji reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia podzespołu do siedziby ST.
5. Zarówno wymontowanie podzespołu z urządzenia jak też montaż po naprawie, nie jest objęte gwarancją.
6. Okres obowiązywania gwarancji ulega wydłużeniu o czas uznanej naprawy gwarancyjnej.
7. W sytuacji wymiany towaru na równoważny, okres gwarancji nie ulega odnowieniu.
8. Klient ma prawo do otrzymania zwrotu uiszczonej ceny, w sytuacji gdy w okresie gwarancji ST dokonał bezskutecznej trzykrotnej naprawy lub wymiany podzespołu (zwrot zapłaconej kwoty dotyczy wyłącznie bezskutecznie reklamowanego podzespołu, a nie całego urządzenia i nastąpi niezwłocznie).
9. Gwarancja nie obejmuje obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym zużyciem wyrobu z uwzględnieniem jego ogólnego stopnia zużycia.
10.W sytuacji, gdy ST regeneruje dostarczony przez Klienta produkt, gwarancją objęte są wyłącznie te czynności i części które były wykorzystane przy naprawie tego towaru i ujęte zostały w Protokole Serwisowym.
12. ST jako wykonawca Usługi nie odpowiada za uszkodzenia i koszty związane i powstałe na skutek uszkodzenia, niewłaściwej pracy, bądź zaprzestania pracy podzespołu, a także za przestoje związane z wyłączeniem urządzenia z eksploatacji w okresie gwarancyjnym.
13. Przed dostarczeniem reklamowanego podzespołu, Nabywca Usługi jest zobowiązany do skontaktowania się z SERWISEM TECHNICZNYM (ST) i udzielenia pisemnej informacji.
Niezbędnej do weryfikacji dokonanej naprawy i jej charakteru.
14. Zleceniodawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z transportem reklamowanego produktu do siedziby ST. Zasadne i niezbędne koszty dostawy zostaną zwrócone niezwłocznie po uznaniu reklamacji.
15. Dostarczony podzespół:
a) musi być kompletny
b) nie może nosić znamion napraw, rozkręcania , rozkładania na części
c) umieszczone plomby muszą być nienaruszone
d) znakowanie podzespołu musi być czytelne i zgodne z numerem z protokołu z naprawy
16. Do reklamowanego towaru należy dołączyć:
a) właściwie wypełniony formularz reklamacyjny
b) kartę gwarancyjną –jeśli taka była wydana
17. W sytuacji niedostarczenia karty gwarancyjnej lub dokumentu zakupu, termin rozpatrzenia Reklamacji zostaje wydłużony do 21 dni.
18. W sytuacji gdy testy diagnostyczne nie wykażą występowania wady zgłaszanej przez Zleceniodawcę/Kupującego, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów tych testów w wysokości 10% wartości reklamowanej naprawy.
19. ST nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów wynikających z niniejszej Umowy Gwarancyjnej, jeżeli zostało ono spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.


Drodzy Klienci, Jeśli termin Gwarancyjny upłynął lub utraciliście z jakiegokolwiek powodu prawo do Reklamacji, ZAPRASZAMY do kontaktu z nami. Przedstawimy Wam Ofertę na SPECJALNYCH-PROMOCYJNYCH WARUNKACH.

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług.
Zarząd i pracownicy SERWIS TECHNICZNY Szymon Michalak w Łęgowie